Pages Menu
Categories Menu

Posted by on May 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तो आपले अश्रू पुसून टाकील

तो आपले अश्रू पुसून टाकील

 उत्पत्तीची  प्रकटीकरणाशी तुलना

राजासनावर  जो बसला होता तो म्हणाला “पाहा मी सर्व काही नवे करतो!” (प्रकटी२१:५).

उत्पत्ती

 1. बायबलचे पहिले शब्द: “ प्रारंभी देवाने आकाश व पृथ्वी ही उत्पन्न केली” (उत्पत्ती १:१).
 2. त्याने जलांच्या संचयास समुद्र म्हटले (उत्पत्ती १:१०).
 3. “त्याने अंधकाराला रात्र म्हटले.” (उत्पत्ती १:५).
 4. “देवाने दोन मोठ्या ज्योती ( सूर्य व चंद्र) केल्या; दिवसावर प्रभुत्व चालवण्यासाठी मोठी ज्योती आणि रात्रीवर प्रभुत्व चालवण्यासाठी लहान ज्योती” ( उत्पत्ती १:१६).
 5. “कारण ज्या दिवशी तू त्याचे फळ खाशील त्या दिवशी तू खास मरशील (उत्पत्ती २;१७).
 6. “तुला बहुत दु:ख होईल व गर्भधारणेचे क्लेश होतील; तू क्लेशाने लेकरे प्रसवशील” (उत्पत्ती ३:१६).
 7. “तुझ्यामुळे भूमीला शाप आला आहे” (उत्पत्ती ३:१७).
 8. मानवजातीला फसवणारा सैतान येतो (उत्पत्ती ३:१-५).
 9. आदाम व हवेला जीवनाच्या झाडापासून घालवून देण्यात आले (उत्पत्ती ३: २२-२४).
 10. आदाम व हवेला देवाच्या समक्षतेपासून घालवून देण्यात आले (उत्पत्ती ३:२४).
 11. मानवाचे पहिले घर नदीच्या किनारी होते (उत्पत्ती२:१०).
 12. चार नदींपैकी एक (एदेनात उगम पावलेल्या नदीचा फाटा) एका देशाला वेढते तेथे सोने सापडते (उत्पत्ती २:१०-१२).
 13. तारणारा येईल असे अभिवचन (उत्पत्ती ३;१५).
 14. बायबलच्या पहिल्या दोन अध्यायात पापाचे अस्तित्व नाही (उत्पत्ती १,२).

प्रकटीकरण

 1. जवळजवळ अखेरचा शब्द: “आणि मी नवे आकाश व नवी पृथ्वी ही पाहिली” (प्रकटी. २१:१).
 2. “आणि समुद्रही राहिला नाही” (प्रकटी. २१:१).
 3.   “रात्र तर तेथे नाहीच” (प्रकटी. २१:२५).
 4. “नगरावर सूर्याचा किंवा चंद्राचा प्रकाश पडण्याची गरज नाही कारण देवाच्या प्रकाशाने ते प्रकाशित केले आहे. कोकरा त्याचा दीप आहे” (प्रकटी.२१:२३).
 5. “यापुढे मरण नाही” (प्रक. २१:४).
 6. “शोक, रडणे कष्ट हीही नाहीत कारण पहिले होऊन गेले आहे ( प्रकटी. २१:४). _________________
 7. “यापुढे काहीही शापित असणार नाही” (प्रकटी. २२:३).
 8. सैतान कायमचा नाहीसा होणार (प्रकटी.२०:१०).
 9. जीवनाचे झाड पुन्हा दिसले जाते (प्रकटी. २२:२). _________________
 10. “ते त्याचे मुख पाहतील व त्याचे नाम त्यांच्या कपाळावर असेल” (प्रकटी. २२:४)
 11. मानवाचे अनंतकालिक घर जीवनाच्या नदीजवळ  असेल (प्रकटी.२२:१).
 12. नवे यरूशलेम मोलवान रत्नांनी शृंगारलेले असेल, आणि त्याचे रस्ते शुद्ध सोन्याचे असतील (प्रकटी. २१:१८-२१).
 13. तारणारा राज्य करील (प्रकटी. २१:२२).
 14. बायबलच्या शेवटच्या दोन अध्यायांत पापाचे अस्तित्व नाही (प्रकटी. २१: आणि २२).