पवयंपणाठया समपयेचे निरसन करणे ...

Dec 20, 2014 by

(आर. एस. रामटेके) आपल्या ‘पापाठया समपयेठया’ मुळाशी आपली ‘पवयंपणाची समपया’ अपितत्वात असते कारण सर्व पापांठया मुळाशी देवाविशज केलेले...

read more

हायडेबर्ग ीश्नोतरांणारा दिलेले...

Dec 20, 2014 by

हे ीथम जानेवारी १९,इ.स. १५६३ मध्ये ीकाशित झाले. क्रांती जेशहा घडली तेशहा तशणांना शिकविएयासाठी व देवाठया वचनाची सेवा करएयालया...

read more

देवाठया क्रोधाची ओतणी...

Dec 20, 2014 by

(प्रकटीकरण पुस्तकाचा उलगडात्मक अभ्यास) (मागील अंकावशन पुढे चालू) (लेखांक ३४ वा) प्रकटी १५:१ ते ८ लेखक – जॉन मॅकआर्थर...

read more

धीर व सहनशीलता...

Dec 20, 2014 by

धीर व सहनशीलता या शरदांची शयाख्या करा. उपदेशक ७:८,याकोब ५:८,१थेपस. ५:१४-१५ आणि १ पेए २:२० ही वचने वाचा. त्यामध्ये तुश्रही काय शिकता?...

read more

क्रिस्तजन्मा दिनानिमित्त विशेष...

Dec 20, 2014 by

ही आहे क्रिस्ताची गोष्ट ‘शरद देही झाला आणि त्याने आश्रहामध्ये वपती केली आणि आश्रही त्याचे गा?रव पाहिले. ते पित्यापासून आलेल्या...

read more

‘‘येशूचा आनंद माझ्या मनी !!’’ ...

Dec 20, 2014 by

क्रिसमस जवळ आला होता. नोशहेंबर महिन्यात लागलेली गारठा आणि थंडीची सुखद चाहींल मनाला उत्तेजित करीत होती. डिसेंबर महिन्यात खूपच गारठा...

read more
Page 1 of 212

Bookstore is only for display purposes. No orders will be fulfilled.