Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जुलाई 31, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची सुज्ञता                                    लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

देवाची सुज्ञता लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

“अहाहा ! देवाचे ज्ञान व विद्या यांची संपत्ती किती अगाध! त्याचे न्याय किती अतर्क्य आणि त्याचे मार्ग किती अगम्य! (रोम ११:३३). अचानक कोळशाची खाण खचली आणि गावातील मुले मरण...

Read More

Posted by on जुलाई 29, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १५.                       १ योहान ३:४-६                 स्टीफन विल्यम्स

धडा १५.   १ योहान ३:४-६ स्टीफन विल्यम्स

  पाप म्हणजे स्वैराचार ख्रिस्ती लोक ढोगी आहेत अशी लोक टीका करतात हे तुम्हाला माहीत आहे का?  हा मोठा मनोरंजक आरोप आहे; कारण ख्रिस्ती लोक चांगले असलेच पाहिजेत असे...

Read More

Posted by on जुलाई 24, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर मरणे हे मला लाभ आहे तर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी का?         लेखक : ट्रेवीस मायर्स

जर मरणे हे मला लाभ आहे तर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी का? लेखक : ट्रेवीस मायर्स

गेल्या वर्षी मला एक हॉजकिन्स लिम्फोमा नावाचा रक्ताचा कॅन्सर झाल्याचे निदान करण्यात आले. यामध्ये रसग्रंथीचा कॅन्सरच्या गाठींमध्ये बदल होतो. तसे अनेक प्रकारचे लिम्फोमा...

Read More

Posted by on जुलाई 22, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १५.                       १ योहान ३:४-६                 स्टीफन विल्यम्स

धडा १४.           १ योहान ३:२-३ स्टीफन विल्यम्स

    त्याच्याबरोबर, त्याच्यासारखे तुमच्या हे लक्षात आले आहे का, की एकमेकांसोबत वेळ घालवणाऱ्या व्यक्ती परस्परांसारख्याच दिसू लागतात? पति- पत्नी परस्परांसारखे दिसू...

Read More

Posted by on जुलाई 17, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमची दाने तुम्ही पुरून ठेवली आहेत काय?                                             लेखक : जॉन ब्लूम

तुमची दाने तुम्ही पुरून ठेवली आहेत काय?                                             लेखक : जॉन ब्लूम

  तुम्हाला कृपादाने देण्यात आली आहेत. ती कोणती आहेत हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? ती किती अमोल आहेत ह्याची कल्पना तुम्हाला आहे का? त्याची योग्य गुंतवणूक करण्यासाठी...

Read More