Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Dec 25, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे गौरव येशू                       जॉन मॅकआर्थर यांच्या एका संदेशाचा सारांश

देवाचे गौरव येशू जॉन मॅकआर्थर यांच्या एका संदेशाचा सारांश

“परमेश्वराचे गौरव प्रकट होईल” (यशया ४०:५), हा ख्रिस्तजन्माचा संदेश आहे. येशूचा जन्म हा यशयाच्या अभिवचनानुसार देवाच्या गौरवाचे प्रकटीकरण आहे. ख्रिस्तजन्माच्या देखाव्याचा...

Read More

Posted by on Dec 18, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

खिस्तजयंतीच्या वेळी तुम्हाला ख्रिस्ताचाच कंटाळा येत नाही ना?         लेखक : स्टीफन विटमर

खिस्तजयंतीच्या वेळी तुम्हाला ख्रिस्ताचाच कंटाळा येत नाही ना? लेखक : स्टीफन विटमर

ख्रिस्तजयंतीच्या वेळी मार्काच्या शुभवर्तमानाकडे दुर्लक्ष केले जाते. इतर शुभवर्तमाने येशूच्या जन्माची तपशीलवार हकीगत सांगतात (मत्तय आणि लूक) किंवा त्याचा उल्लेख तरी...

Read More

Posted by on Dec 11, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या मुलांना तुम्ही कोणत्या झाडाबद्दल सांगणार?                    लेखक : पॉल ट्रीप

तुमच्या मुलांना तुम्ही कोणत्या झाडाबद्दल सांगणार? लेखक : पॉल ट्रीप

उजेडण्यापूर्वी जेव्हा आम्ही अंधारात बसायचो तेव्हाचे ते क्षण माझ्या कुटुंबाला खूप आवडायचे. दरवर्षी माझी मुले माझ्यामागे लागायची की आपण ते कधी करणार?  एकमेकांमध्ये ती...

Read More

Posted by on Dec 4, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्तजयंती एकाच दिवसासाठी पुरेशी नाही                   लेखक : अॅन्द्रीयस कोसनबर्गर

ख्रिस्तजयंती एकाच दिवसासाठी पुरेशी नाही लेखक : अॅन्द्रीयस कोसनबर्गर

जगभरचे ख्रिस्ती व ख्रिस्ती नसलेले लोकही नाताळ साजरा करतात. ह्या दिवशी येशू जो मशीहा हा यहूदीयाच्या एका छोट्याश्या बेथलेहेम गावात जन्माला आला. येशूचा जन्म २५ डिसेंबरला...

Read More

Posted by on Dec 2, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ३३.                       १ योहान ५:२०,२१               स्टीफन विल्यम्स

धडा ३३. १ योहान ५:२०,२१ स्टीफन विल्यम्स

                                                              स्वत:स मूर्तीपासून दूर राखा पुस्तकाचा समारोप करताना आपण काय ओळखायचे व कसे ओळखायचे याविषयी योहान तिसरे...

Read More