Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अप्रैल 28, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                        लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. अनुवाद...

Read More

Posted by on अप्रैल 21, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्यासाठी येशू कोण आहे                              वनिथा रिस्नर

तुमच्यासाठी येशू कोण आहे वनिथा रिस्नर

शुभवर्तमान ही चांगली बातमी आहे हे मला ठाऊक आहे पण मी हे सहज विसरते की ही आश्चर्यकारक रीतीने चांगली बातमी आहे. माझ्या ह्रदयाने याचे पुनरावलोकन करावे म्हणून मी देवाला...

Read More

Posted by on अप्रैल 14, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

येशू मेलेल्यातून उठला याची आठ कारणे                     जॉन पायपर

येशू मेलेल्यातून उठला याची आठ कारणे जॉन पायपर

१.  येशूने स्वत: आपल्या येणाऱ्या पुनरुत्थानाची साक्ष दिली. आपल्यासंबंधी पुढे काय होणार हे येशूने उघडपणे सांगितले. प्रथम वधस्तंभावर खिळले जाणे आणि नंतर मेलेल्यांतून...

Read More

Posted by on अप्रैल 10, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्यासाठी येशू कोण आहे                              वनिथा रिस्नर

करोनाच्या कहरामध्ये वधस्तंभाचा दिलासा स्टीफन विल्यम्स

“ज्या अर्थी ‘मुले’ एकाच रक्तमांसाची होती त्या अर्थी तोही त्यांच्यासारखा रक्तमांसाचा झाला, हेतू हा की, मरणावर सत्ता गाजवणारा म्हणजे सैतान, ह्याला मरणाने शून्यवत करावे,...

Read More

Posted by on अप्रैल 7, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आज तू माझ्याबरोबर सुखलोकात असशील                    जॉन पायपर

आज तू माझ्याबरोबर सुखलोकात असशील जॉन पायपर

वैयक्तिक दु:खसहनाला दोन प्रकारचे प्रतिसाद दिले जातात. आपण देवाविरुद्ध जाऊन  म्हणू शकतो; १) “जर तू इतका महान , सामर्थ्यवान व प्रेमळ देव आहेस तर मी  ह्या नरकासारख्या...

Read More