Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on फरवरी 27, 2024 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वाया गेलेले जीवन कसे वाचवावे

वाया गेलेले जीवन कसे वाचवावे

ग्रेग मोर्स न उमललेले फूल, न पिकलेले फळ, गर्भधारणा न झालले उदर, न उबवलेले अंडे: एक वाया गेलेले जीवन.जे तुम्ही बोलला नाहीत आणि केले नाहीत ते बोलायला, करायला, फारच थोडा...

Read More

Posted by on फरवरी 20, 2024 in जीवन प्रकाश | 0 comments

कठीण काळामध्ये वधस्तंभाचा दिलासा

कठीण काळामध्ये वधस्तंभाचा दिलासा

स्टीफन विल्यम्स “ज्या अर्थी ‘मुले’ एकाच रक्तमांसाची होती त्या अर्थी तोही त्यांच्यासारखा रक्तमांसाचा झाला, हेतू हा की, मरणावर सत्ता गाजवणारा म्हणजे सैतान, ह्याला मरणाने...

Read More

Posted by on फरवरी 13, 2024 in जीवन प्रकाश | 0 comments

प्रत्येक पापात एक लबाडी दडलेली असते

प्रत्येक पापात एक लबाडी दडलेली असते

स्कॉट हबर्ड “ वाचकांनी लक्षात ठेवावे की सैतान हा लबाड आहे.” असे सी एस लुईस यांची त्यांच्या “स्क्रू टेप लेटर्स” या पुस्तकाच्या आरंभीची सूचना आहे. आणि ही सूचना सर्वत्र...

Read More

Posted by on फरवरी 6, 2024 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाला अंधाराची भीती नाही

देवाला अंधाराची भीती नाही

मार्शल सीगल “कारण जे काही देवापासून जन्मलेले आहे ते जगावर जय मिळवते; आणि ज्याने जगावर जय मिळवला तो म्हणजे आपला विश्वास” (१ योहान ५:४). या जगात इतका भरपूर अंधार आहे की...

Read More

Posted by on जनवरी 30, 2024 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक १६ (अखेरचा) सैतानाचे अखेरचे बंड सैतानाला १००० वर्षांचे राज्य सुरू होण्यापूर्वी बांधून आगधकूपात बंदिवासात टाकले जाणार हे आपण पाहिले. आता...

Read More