Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

तुमचे भटकणारे अंत:करण उपकारस्तुतीने भरून टाका जॉन ब्लूम

Posted by on Jul 23, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वासनेपेक्षा समर्थ काय हे ठाऊक आहे? उपकारस्तुती. हे स्पष्ट करण्यापूर्वी मला त्याचे उदाहरण देऊ द्या. जेव्हा...