Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अगस्त 28, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची सुज्ञता                                        जेरी ब्रिजेस  (१९२९-२०१६)

देवाची सुज्ञता जेरी ब्रिजेस  (१९२९-२०१६)

देवाचे मार्ग अनाकलनीय आहेत आपण कधी कधी देवाकडे स्पष्टीकरणाचा आग्रह धरत नाही. पण तो काय करत आहे याची आपणच कल्पना करतो. त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत...

Read More

Posted by on अगस्त 26, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १९.                       १ योहान ३: १९-२०               स्टीफन विल्यम्स

धडा १९.  १ योहान ३: १९-२० स्टीफन विल्यम्स

  देवासमोर खात्री तुमच्या जीवनात अशी कधी वेळ येते का की तुमच्या मनात देवाविषयी शंका येऊ लागते? त्या कोणत्या प्रकारच्या वेळा असतात? असे विचार तुमच्या मनात केव्हा...

Read More

Posted by on अगस्त 21, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

समाधानकारक सांत्वनदाते कसे व्हाल?                              जॉन ब्लूम

समाधानकारक सांत्वनदाते कसे व्हाल? जॉन ब्लूम

जे दु:खात असतात ते दु:खद गोष्टी बोलत असतात. भारी दु:ख – मग ते मानसिक असो व शारीरिक, तो कधीच समतोल साधू शकणारा अनुभव नसतो. तो सर्व जीवनावर वर्चस्व करणारा अनुभव...

Read More

Posted by on अगस्त 19, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १९.                       १ योहान ३: १९-२०               स्टीफन विल्यम्स

धडा १८.  १ योहान ३:१६- १८ स्टीफन विल्यम्स

ख्रिस्ताचे प्रीतीचे उदाहरण प्रेमावर रचलेल्या कविता व गाण्यांविषयी तुम्हाला काय वाटते? त्यातून काय साध्य होते असे तुम्हाला वाटते? त्यांना त्यांचे एक स्वतंत्र स्थान आहे...

Read More

Posted by on अगस्त 14, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का?              वनिथा रिस्नर

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का? वनिथा रिस्नर

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाची सुरुवात महान अभिवचनाद्वारे झाली. एका देवदुताने केलेली घोषणा. देवाकडून झालेले पाचारण. एक भरभराटीचे सेवाकार्य. तरीही त्याच्या जीवनाचा शेवट...

Read More