Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Sep 30, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २४.                       १ योहान ४:१२-१६                स्टीफन विल्यम्स

धडा २४.   १ योहान ४:१२-१६ स्टीफन विल्यम्स

                                                                          देवाचा पुरावा देव अदृश्य आहे. अदृश्य देवाची ओळख कशी होऊ शकेल? जुन्या करारात मानवी वेश धारण...

Read More

Posted by on Sep 25, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची सुज्ञता                                                जेरी ब्रिजेस

देवाची सुज्ञता जेरी ब्रिजेस

  देवाचे  मार्ग अनाकलनीय आहेत आपण कधी कधी देवाकडे स्पष्टीकरणाचा आग्रह धरत नाही. पण तो काय करत आहे याची आपणच कल्पना करतो. त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांच्या बाबतीत...

Read More

Posted by on Sep 23, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २३.                        १ योहान ४:७-११                स्टीफन विल्यम्स

धडा २३. १ योहान ४:७-११ स्टीफन विल्यम्स

                                                                                     प्रीती म्हणजे सुवार्ता मोठमोठ्या गोष्टीची केलेली नक्कल आपण नेहमीच स्वीकारतो....

Read More

Posted by on Sep 18, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

चांगल्या रीतीने चहाड्या कशा कराल?                                   कोल डाईक

चांगल्या रीतीने चहाड्या कशा कराल? कोल डाईक

लोक तुमच्या पाठीमागे तुमच्याविषयी काय बोलतात याबद्दल तुम्ही कधी  विचार करता का? कधी कधी तुम्ही जवळ असताना लोक आपसात कुजबुज करतात तेव्हा तुम्हाला अस्वस्थ वाटू लागते. आणि...

Read More

Posted by on Sep 16, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा २२.                         १ योहान ४: ४-६              स्टीफन विल्यम्स

धडा २२.   १ योहान ४: ४-६ स्टीफन विल्यम्स

  तुमचे आध्यात्मिक अन्न – कोण खात आहे? प्रत्येक पावसाळ्यात आपल्याला कॉलरा, कावीळ अशा त्या मोसमातील रोगांचा इशारा दिला जातो आणि सतर्क लोक लगेच त्याबाबत...

Read More