Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Aug 25, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव जगात क्लेश , संकटे, आपत्ती का येऊ देतो?                जॉन मॅकार्थर

देव जगात क्लेश , संकटे, आपत्ती का येऊ देतो? जॉन मॅकार्थर

जॉन मॅकार्थर यांच्या संदेशाचा क्रॉसी ऊर्टेकर यांनी केलेला संक्षिप्त अनुवाद. आपल्या बायबलचा देव पवित्र, चांगला, प्रेमळ, सुज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, कनवाळू, कृपाळू आहे असा...

Read More

Posted by on Aug 18, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जेव्हा काय करायचं हे तुम्हाला समजत नाही                     डेव्ह झल्गर

जेव्हा काय करायचं हे तुम्हाला समजत नाही डेव्ह झल्गर

संकट इतके झटकन आणि इतक्या जोराने तुमच्यावर आले की काय करावे ते तुम्हाला समजेना असे नुकतेच तुमच्यासाठी केव्हा घडले? माझी पत्नी गेले आठ वर्षे तीव्र वेदना सहन करत जगत आहे....

Read More

Posted by on Aug 11, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आत्म्याचे फळ                                   स्टीफन विल्यम्स

आत्म्याचे फळ  स्टीफन विल्यम्स

   (लेखांक १) “आत्म्याच्या द्वारे निष्पन्न होणारे फळ; प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रियदमन हे आहे, अशांविरुद्ध नियमशास्त्र...

Read More

Posted by on Aug 4, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जे केवळ दु:खच बोलू शकते                               वनिथा रिस्नर

जे केवळ दु:खच बोलू शकते वनिथा रिस्नर

दु:खाइतके दुसरे काहीही आपले लक्ष वेधून घेऊ शकत नाही. वेदनेकडे दुर्लक्ष करणे कठीण असते – फक्त ते सहन करणाऱ्यांसाठी नाही तर ते पाहणाऱ्यांसाठी सुद्धा. आपले डोळे आणि...

Read More