Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जनवरी 26, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना

उगम शोधताना

लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर    अनुवाद : क्रॉसी उर्टेकर एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत...

Read More

Posted by on जनवरी 19, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आत्म्याचे फळ – सहनशीलता

आत्म्याचे फळ – सहनशीलता

डेरिल गुना सहनशीलता म्हणजे काय? – दीर्घ सहन करण्याची वृत्ती, मंदक्रोध असणे. हा खुद्द देवाचा स्वभाव आहे. “परमेश्वर, परमेश्वर, दयाळू व कृपाळू देव, मंदक्रोध, दयेचा व...

Read More

Posted by on जनवरी 12, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

दु:खसहनाची हमी, कृपेची हमी

दु:खसहनाची हमी, कृपेची हमी

स्टीफन विल्यम्स Beautiful Beam of light and the clouds “आपल्या सार्वकालिक गौरवात यावे म्हणून ज्याने येशू ख्रिस्तामध्ये तुम्हांला पाचारण केले तो सर्व कृपेचा देव तुम्ही...

Read More