जुलाई 25, 2024
Expand search form
मराठीमराठीEnglishEnglish

स्थानिक मंडळ्यांसाठी प्रशिक्षण

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर  लेखांक ८ मोशेशी केलेला करार अ- वचनदत्त कनान देशात राष्ट्र म्हणून जाण्यासाठी इस्राएलांस योग्य आचरण ठेऊन शासन चालवण्यासाठी देव मिसरातून सुटका झाल्यावर मोशेद्वारे इस्राएलाशी हा करार करीत आहे. निर्गम १९:५- ६. […]

Read More

चांगल्या रीतीने चहाड्या कशा कराल?

कोल डाईक लोक तुमच्या पाठीमागे तुमच्याविषयी काय बोलतात याबद्दल तुम्ही कधी  विचार करता का?कधी कधी तुम्ही जवळ असताना लोक आपसात कुजबुज करतात तेव्हा तुम्हाला अस्वस्थ वाटू लागते. आणि वाटते: मी काहीतरी केले की काय? आपले […]

Read More

एक स्थिर अस्तित्व

जो रिनी आपल्या कुटुंबाचे संरक्षण करून  त्याला पुरवठा करण्यासाठी बापांना पाचारण करण्यात आले आहे. हे चांगल्या रीतीने करण्यासाठी त्यांनी सावध  वृत्तीचे आणि स्थिर / खंबीर असण्याची गरज आहे. असे वडील आपल्या कुटुंबाला आनंदाने, धैर्याने, शहाणपणाने […]

Read More

रात्री उच्च स्वराने गा

स्कॉट हबर्ड ख्रिस्ती लोक हे अशा प्रकारचे लोक असतात की ते मध्यरात्री गाणी गातात. जेव्हा पौल व सीला यांना मारहाण करून, रक्तबंबाळ करून, बेड्या घालून तुरुंगात डांबले होते तेव्हा तुरुंगातील इतर कैद्यांनी त्या कोठडीत त्यांना […]

Read More

आपल्या प्रार्थना देवदूत देवाकडे नेतात का?

जॉन पायपर बार्बराचा प्रश्न मी लहान असल्यापासून ऐकत आले आहे की देवदूत आपल्या प्रार्थना देवाकडे नेतात. पण “ एकच देव आहे, आणि देव व मानव ह्यांच्यामध्ये ख्रिस्त येशू हा मनुष्य एकच मध्यस्थ आहे” (१ तीम. २:५) […]

Read More