Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

देव जगात क्लेश , संकटे, आपत्ती का येऊ देतो? जॉन मॅकार्थर

Posted by on अगस्त 25, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जॉन मॅकार्थर यांच्या संदेशाचा क्रॉसी ऊर्टेकर यांनी केलेला संक्षिप्त अनुवाद. आपल्या बायबलचा देव पवित्र,...

जेव्हा काय करायचं हे तुम्हाला समजत नाही डेव्ह झल्गर

Posted by on अगस्त 18, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संकट इतके झटकन आणि इतक्या जोराने तुमच्यावर आले की काय करावे ते तुम्हाला समजेना असे नुकतेच तुमच्यासाठी केव्हा...