Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on सितम्बर 24, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमचा देव तुमच्या समस्येपेक्षा मोठा आहे                      स्कॉट हबर्ड

तुमचा देव तुमच्या समस्येपेक्षा मोठा आहे स्कॉट हबर्ड

देवाची अभिवचने आपल्या जीवनात अनेकदा त्यांचे सामर्थ्य गमावतात कारण खुद्द देवच आमच्या डोळ्यांपुढे लहान झालेला असतो. आपण देवाची डझनभर अभिवचने पाठ म्हणू शकू. पण आपल्या...

Read More

Posted by on सितम्बर 17, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लैंगिक पापाशी लढण्याचे चार मार्ग                         सॅम अॅलबेरी

लैंगिक पापाशी लढण्याचे चार मार्ग सॅम अॅलबेरी

देवाने मानवाला जसे असावे तसे केलेल्या निर्मितीविरुध्द लैंगिक पाप आहे. हा धडा बायबल आपल्याला नीतिसूत्राच्या ५व्या अध्यायामध्ये देते. येथे सुज्ञ मनुष्य तरुण विवाहित...

Read More

Posted by on सितम्बर 10, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

चांगले करताना थकू नका                            डेविड मॅथिस

चांगले करताना थकू नका डेविड मॅथिस

जे खरेपणाने चांगले करतात त्यांना आपण थकून जात आहोत असा लवकरच मोह येईल. इतरांसाठी जेव्हा तुम्ही – देवाच्या पाचारणानुसार, त्याच्या अटींवर – चांगले करण्यास...

Read More

Posted by on सितम्बर 3, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुम्ही विश्वास ठेऊ शकाल अशा सात लबाड्या मॅट रीगन

एका आजारी मुलाला त्याचे आजोबा प्रिन्सेस ब्राईड हे गोष्टीचे पुस्तक वाचून दाखवत होते. त्यामध्ये ह्या राजकन्येवर अन्यायामागून अन्याय घडत जातात व एका दुष्ट राजपुत्राशी लग्न...

Read More