Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on फरवरी 23, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना

उगम शोधताना

लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर अनुवाद : क्रॉसी उर्टेकर एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात...

Read More

Posted by on फरवरी 16, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

दिवसातले व्यत्यय काबीज करा

दिवसातले व्यत्यय काबीज करा

स्कॉट हबर्ड “जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर” हे कोणाही ख्रिस्ती व्यक्तीला एक महान आणि सन्मान्य पाचारण वाटते. येशूचे हे शब्द आपल्या त्याग करण्याच्या...

Read More

Posted by on फरवरी 9, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव तुम्हाला एकेक दिवस राखतो

देव तुम्हाला एकेक दिवस राखतो

वनिथा रिस्नर गेल्या वर्षाच्या आरंभी मी तयार होत असताना माझे हात अचानक एकदमच गळून गेले. मला स्वत:हून माझे कपडेही बदलता येईनात. मी थकून गेले होते आणि तेव्हा सकाळचे नऊ पण...

Read More

Posted by on फरवरी 2, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आत्म्याचे फळ ममता /दयाळूपणा

आत्म्याचे फळ ममता /दयाळूपणा

स्टीफन व्हीटमर ममता किंवा दयाळूपणाचा (kindness) दर्जा कमी केला जातो.  दयाळूपणा/ममता म्हणजे काहीतरी आनंददायी, सुंदर असून जसे काही त्याचा संबंध नेहमी हसतमुख असण्याशी...

Read More